Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Mødereferat – Laugsmøde

Mødereferat

Laugsmøde 20. august 2007 – Frk. Jensen

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra 20. august 2007
  2. Aktivitetsdag afsl. bemærkninger
  3. Infoland
  4. Antenne
  5. Logokonkurrence
  6. Køb af Gratelund
  7. Handlingsplaner – Fælles annoncering
  8. Generalforsamling
  9. Næste møde
  10. Eventuelt

Ad. 1

Referat godkendt uden kommentarer.

Ad. 2

God dag på trods af mindre problemer. Se separat referat.

Ad. 3

Netværkskursus den 25. august 2007 kl. 09:00-16:00 med opbygning af hjemmeside. Hans Christian og Poul deltager.

Ad. 4

Annette har foranstaltet underskriftsindsamling p.g.a. strålingsfaren samt evt. lydproblemer med hendes musikanlæg som kan påvirkes af senderen.

Marianne kontakter Teknisk forvaltning for at undersøge om “spillereglerne” er overholdt, og om der afholdt høring inden projektet blev besluttet/godkendt.

Ad. 5

Der opslås logokonkurrence for beboere i hele området. Laugsbestyrelsen er dommere i denne konkurrence. Præmien for bedste forslag vil være en gavekurv afpasset efter vinderens alder og køn. Beskrivelse og regler lægges evt. ind på hjemmesiden.

Ad. 6

Der blev orienteret om, at en gruppe af borgere i Dynt arbejder med købe ejendommen Gratelund 2, som er Flintstones’ klubhus. Der ønskes et fortsat samarbejde med Flintstones.

Ad. 7

Poul udarbejder oplæg til annonce

•1. Debat

•2. Generalforsamling – Dagsorden iflg. Vedtægterne – på valg Birger og
Poul

•3. Logokonkurrence

Ad. 8

Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling hvert år i oktober. Det blev besluttet at afholde denne den 23. oktober 2007 kl 19:30 hos Frk. Jensen.

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Birger og Poul, begge er villige til genvalg.

Der skal desuden vælges 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollører.

Der skal udpeges dirigent og referent til generalforsamlingen.

Ad. 9

Næste møde er mandag den 2. oktober 2007 kl. 19:30 hos Frk. Jensen.

Ad. 10

Uge 42. Sønderborg Kommunes Kulturudvalg vil støtte aktiviteter i landdistrikterne økonomisk. Annette udarbejder forslag til aktivitet med afrikansk trommegruppe, som hun tidligere med succes har brugt. Marianne indsender ansøgning i kategorien musik og bevægelse (idræt).

Herudover arbejder Marianne med et projekt til en glasfestival.

Del på Facebook