Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Godkendelse af anlæggelse af cykelsti mellem Dynt og Skelde

Sønderborg kommune, Projekt og Anlæg informere om cykelstien mellem Dynt og Skelde:

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat 3 mio.kr. til anlæggelse af en cykelsti mellem Dynt og Skelde på Broagerland. Byrådet afsatte i forbindelse med 1. bevillingsrevision den 28. juni 2017 yderligere 2 mio.kr. til projektet, da asfaltering og belysning af stien ikke ville kunne afholdes for det afsatte beløb.

Forskellige forhold vedr. stien mellem Dynt og Skelde har været forelagt udvalget i 2017. Den 13. juni 2017 godkendte udvalget, at det nødvendige areal til brug for anlæggelse af stien kunne eksproprieres og den 8. august 2017 godkendte udvalget, at stien skulle belyses ved brug af diodebelysning.

Efter drøftelse med borgerne og yderligere undersøgelse af forholdene, indstiller forvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvordan stien skal etableres.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende løsningsforslag:

1.stien mellem Dynt og Skelde etableres som asfaltsti i det gamle banetracé med belysning af dioder (anslået anlægsudgift 6,0 mio. kr.), og at projektet indgår som potentielt anlægselement i forbindelse med budgetlægning 2019-22 eller

2. stien mellem Dynt og Skelde etableres som asfaltsti i nyt tracé og belysning med dioder (anslået anlægsudgift 4,25 mio. kr.) eller

3. stien mellem Dynt og Skelde etableres som grussti (anslået anlægsudgift 3,0 mio. kr.).

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-03-2018:

Udvalget godkender løsningsforslag 2.

Sagsfremstilling

Gennem en årrække har muligheden for etablering af en sti i det gamle banetracé mellem Dynt og Skelde været drøftet. Borgere og landsbylaug har længe ønsket, at der skulle etableres en sti på strækningen, og der er bred enighed om, at den skal placeres i det oprindelige tracé, som ikke har været brugt til tog i over 80 år.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat 3 mio. kr. til etableringen. Byrådet afsatte den 28. juni 2017 i forbindelse med 1. bevillingsrevision yderligere 2 mio. kr. til projektet, da det afsatte beløb på 3 mio. kr. ikke ville kunne indeholde udgiften til asfaltering og belysning af stien. Herefter godkendte udvalget den 8. august 2017, at belysning af stien skulle ske ved diodebelysning drevet af solceller og d. 13. juni 2017 godkendte udvalget, at det nødvendige areal kunne eksproprieres.

Forvaltningen har den 6. september 2017 afholdt møde med de berørte parter og analyseret nærmere på forholdene i området.

Forvaltningen fremlægger de 3 projektløsninger, som er i spil:

Løsningsforslag 1 er en sti med asfalt, diodelys og afvanding. Stien placeres efter ønske fra lodsejere i det gamle jernbanetracé og udfordringer med overfladevand kræver, at projektet rummer et afvandingsprojekt. Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 6,0 mio. kr.

Forslag 1 indebærer, at der skal ansøges om 1 mio.kr. i forbindelse med anlægsbudgettering for 2019, hvorfor dette forslag vil medføre en forsinkelse af projektets gennemførelse.

Løsningsforslag 2 er en sti i asfalt, diodelys, som på dele af stien bliver etableret på kanten til det gamle jernbane for at undgå de mest vandlidende dele. Løsning 2 kræver ekspropriation.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 4,25 mio. kr. Løsningen vil kunne udføres indenfor eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Løsningsforslag 3 er en sti med grus. Stien placeres i det gamle tracé og får en opbygning, så den kan håndtere de udfordringer der er med overfladevand.

Løsning 3 kræver ikke ekspropriation eller omkostningstunge løsninger ift. håndtering af overfladevand.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 3,0 mio. kr. Løsningen vil kunne udføres inden for eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Bilag

1 Løsningsforslag 1. Sti i asfalt med afløb.

 

2 Løsningsforslag 2. Sti i asfalt uden afløb.

 

3 Løsningsforslag 3. Grussti.
Del på Facebook