Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Vedtægter

Vedtægter for Dynt- Skelde-Gammelgab Landsbylaug

§1

Navn

Landsbylaugets navn er “Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug”

Landsbylauget er stiftet den 6. november 2006 og er hjemmehørende i Sønderborg kommune.

Landsbylaugets område som angivet på vedlagte kort.

§ 2

Formål

Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.

Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Landdistriktsudvalget samt øvrige kommunale organer.

Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Landdistriktsudvalget og øvrige kommunale organer.

§ 3

Valg

Landsbylauget består af 5 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere, herunder sommerhusejere. Landsbylauget er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Landsbylaugets medlemmer vælges på generalforsamling hvert år i oktober. Beboere, herunder sommerhusejere, over 15 år med registreret bopæl i området er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Landsbylaugets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges 2 medlemmer ved den stiftende generalforsamling for 1 år, således at der altid er skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg. Der vælges yderligere en første og anden suppleant, der begge vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

Landsbylauget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Landsbylauget udpeger 2 bilagskontrollanter hvis navne bekendtgøres.

§ 4

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg

7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, og med almindelig flertal blandt de tilstedeværende på en efterfølgende generalforsamling.

Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets medlemmer fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§6

Nedlæggelse af landsbylauget

Eventuel nedlæggelse af landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møde i landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til andet, godkendt landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg kommune.

§ 7

Økonomiske forpligtelser

Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

Landsbylauget tegnes af kasser og formand. Over for banken tegnerkassereren foreningen og denne kan disponere via netbank.

 

Således vedtaget den 5. december 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *